ARTWORK > Collage

Sottobosco
Sottobosco
Monotype Collage
15.5" x 14.5"
2024